Hoppa till innehåll

Policy för projektstöd

Policy för återinvesteringar

Stöden är framåtsyftande och skall bidra till att stärka utvecklingen i Jämtlands län. Denna verksamhet möjliggörs genom den avkastning som Sparbanksstiftelsen får på sitt innehav av aktier i Swedbank.

Områden inom vilka anslag kan beviljas: Näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Övrigt

 • Ansökningar skall överensstämma med stiftelsens policy.
 • Stiftelsens styrelse kan göra avsteg från fastställd policy om särskilda skäl föreligger
 • Stiftelsen förbehåller sig rätten att få erforderlig insyn i och begära kontinuerlig rapportering över projektets utveckling från mottagaren.

Exempel på projekt inom respektive område som prioriteras.

Näringsliv

För att stimulera nyföretagande, tillväxt och entreprenörskap prioriteras, exempelvis:

 • stöd till miljöer av typ inkubator/drivhus och liknade insatser för att stimulera framväxt av företag
 • stöd till organisationer för kommersialisering av forskaridéer eller för rådgivning för nyföretagande
 • stöd till seminarier kring näringslivsfrågor
 • stöd till aktiviteter som syftar till att utveckla besöksnäringen
 • stöd till verksamhet som syftar till att utveckla ungdomars intresse för eget företagande
 • stöd till aktiviteter och projekt inom energi och klimatområdet

Forskning/utbildning

Forskning, gärna med tvärvetenskapligt upplägg, som avser frågor av betydelse för utveckling av vårt samhälle och för bevarande av vår miljö prioriteras exempelvis:

 • ekonomi och näringslivsfrågor
 • kulturfrågor, speciellt dess betydelse för och samband med näringsliv och utveckling   av regionen
 • idrott, speciellt av betydelse för fysisk aktivitet för barn och ungdom
 • folkhälsofrågor
 • utveckling av metoder och utrustning för vintersport
 • stöd till forskning inom energi- och klimatområdet
 • stöd till forskning inom besöksnäringen

Idrott

 • ledarutveckling, ledarrekrytering
 • stöd till speciella projekt såsom integration, ungdomsverksamhet etc.
 • utveckling av nya verksamhetsformer & projekt för stimulans av fysisk aktivitet
 • events av nationell omfattning med syfte att stärka besöksnäringen
 • tävlingsverksamhet av lägst nationell omfattning

Kultur

 • kulturprojekt som syftar till att utveckla den lokala identiteten
 • projekt som stärker regionens attraktivitet och besöksnäring
 • kultur för barn och ungdom
 • projekt som stödjer integration och  mångfald

Exempel på verksamheter som normalt inte stöds

 • ändamål som normalt finansieras med offentliga medel
 • sociala eller välgörande ändamål
 • studier eller utbildning för enskild person
 • finansiering av professurer eller doktorandprojekt
 • resor
 • partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet
 • enskilda idrottsutövare eller sponsring av klubbar
 • ny-ombyggnad- underhåll av fastigheter
 • kommersiella projekt med vinstintresse för enskild person
 • direkta företagsstöd
 • fysiska/enskilda personer
 • aktiviteter som är påbörjade innan ansökan behandlats i styrelsen