Bidragspolicy
Döda fallet, Ragunda
Bidragsverksamhet/Policy
Bidragsgivningen är framåtsyftande och skall bidra till att stärka utvecklingen i Jämtlands län. Denna verksamhet möjliggörs genom den avkastning som Sparbanksstiftelsen får på sitt innehav av aktier i Swedbank.

Områden inom vilka anslag kan beviljas: Näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Övrigt

-   Bidragsansökningar skall överensstämma    med stiftelsens policy.

-   Stiftelsens styrelse kan göra avsteg från fastställd  policy om särskilda skäl föreligger

-   Stiftelsen förbehåller sig rätten att få erforderlig insyn i och begära kontinuerlig rapportering över projektets utveckling från bidragsmottagaren.

Exempel på projekt inom respektive bidragsområde som prioriteras.

Näringsliv

För att stimulera nyföretagande, tillväxt och entreprenörskap prioriteras, exempelvis:

-   stöd till miljöer av typ inkubator/drivhus och liknade insatser för att stimulera framväxt av företag

-   stöd till organisationer för kommersialisering av forskaridéer eller för rådgivning för nyföretagande

-   stöd till seminarier kring näringslivsfrågor

-   stöd till aktiviteter som syftar till att utveckla besöksnäringen

-   stöd till verksamhet som syftar till att utveckla ungdomars intresse för eget företagande

-   stöd till aktiviteter och projekt inom energi och klimatområdet

Forskning/utbildning

Forskning, gärna med tvärvetenskapligt upplägg, som avser frågor av betydelse för utveckling av vårt samhälle och för bevarande av vår miljö prioriteras exempelvis:

-   ekonomi och näringslivsfrågor                             
         
-   kulturfrågor, speciellt dess betydelse för och samband med näringsliv och utveckling   av regionen

-   idrott, speciellt av betydelse för fysisk aktivitet för barn och ungdom

-   folkhälsofrågor

-   utveckling av metoder och utrustning för vintersport

-   stöd till forskning inom energi- och klimatområdet

-   stöd till forskning inom besöksnäringen

Idrott

-   ledarutveckling, ledarrekrytering

-   stöd till speciella projekt såsom integration, ungdomsverksamhet etc.

-   utveckling av nya verksamhets-
former & projekt för stimulans av fysisk aktivitet

-   events av nationell omfattning med syfte att stärka besöksnäringen

-   tävlingsverksamhet av lägst nationell omfattning

Kultur

-   kulturprojekt som syftar till att utveckla den lokala identiteten

-   projekt som stärker regionens attraktivitet och besöksnäring

-   kultur för barn och ungdom

-   projekt som stödjer integration och  mångfald

Exempel på verksamheter som normalt inte stöds

-   ändamål som normalt finansieras med offentliga medel

-   sociala eller välgörande ändamål

-   studier eller utbildning för enskild person

-   finansiering av professurer eller doktorandprojekt

-   resor

-   partipolitiska organisationer, trossamfund, religiös eller politisk verksamhet

-   enskilda idrottsutövare eller sponsring av klubbar

-   ny-ombyggnad- underhåll av fastigheter

-   kommersiella projekt med vinstintresse för enskild person

-   direkta företagsstöd

-   fysiska/enskilda personer

-   aktiviteter som är påbörjade innan ansökan behandlats i styrelsen