Om Stiftelsen
Vi bidrar till att stärka regional
utveckling
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län är en av
aktieägarna i Swedbank och tillsammans
med tio övriga Sparbanksstiftelser i landet äger
och förvaltar vi aktier i Swedbank AB.
Stiftelsens tillgångar består i huvudsak av
aktieinnehav i Swedbank AB samt
räntebärande värdepapper. Avkastningen på
våra tillgångar används till att driva vår
verksamhet.
Stiftelsens verksamhetsområde är Jämtlands län.
Antalet ledamöter i styrelsen kan variera mellan 5-7 personer.
Förtroenderådet som är 12 till antalet utser den styrelse som förvaltar stiftelsen.
Den dagliga verksamheten sköts av ett kansli med en deltidanställd verkställande tjänsteman.
Genom våra styrelseledamöter och huvudmän har vi en bred förankring och en stor kontaktyta inom länet. I en rad olika frågor om anslag och aktiviteter samarbetar vi med Swedbank.
Under åren 1995-2015 har Stiftelsen lämnat bidrag till gagn för länets utveckling på cirka 54,2 milj. kr.
Verksamhetsområde/organisation
Storsjöyran